Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van voetbalvereniging Heerenveense Boys en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Heerenveense Boys heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Heerenveense Boys staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Heerenveense Boys aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Heerenveense Boys wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Heerenveense Boys garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Heerenveense Boys, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Heerenveense Boys internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Heerenveense Boys. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van Heerenveense Boys, de inhoud van de internetsite van Heerenveense Boys over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Heerenveense Boys en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Laatste nieuws

Hoofdsponsor

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren