Statuten

Hieronder vermelde betreft een kopie van de statuten die zijn vastgesteld op 26 februari 1979. De oorspronkelijke statuten zijn door leden op te vragen bij onze secretaris. Aan deze kopie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Naam, zetel en duur

Artikel 1

 1. De vereniging draagt de naam voetbalvereniging “Heerenveense Boys”;
 2. Zij heeft haar zetel te Heerenveen;
 3. De duur van de vereniging, opgericht op 31 maart 1954, wordt met onbeperkte duur verlengd.

Doel

Artikel 2

 1. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en het bevorderen van het voetbalspel en aanverwante takken van sporten, met dien verstande, dat zij nooit op zondagen of eerste algemene christelijke feestdagen gelegenheid tot beoefenen van het voetbalspel en aanverwante takken van sport;
 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door middel van het lidmaatschap van de KNVB;
 1. deel te nemen aan de door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde competities en seriewedstrijden;
 2. wedstrijden te doen houden;
 3. evenementen op het gebied van de voetbalsport te organiseren;
 4. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden.

Leden en ereleden

Artikel 3

 1. Gewone leden zijn natuurlijke personen die, na een schriftelijk verzoek dienaangaande, als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. Indien minderjarigen lid wensen te worden dient de aanmelding mede te worden ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van de betreffende minderjarige;
 2. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvolgende algemene vergadering tot toelating worden besloten;
 3. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap van de KNVB is eveneens verplicht voor diegenen die binnen de vereniging een al of niet betaalde functie bekleden;
 4. Op voorstel van het bestuur of van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijftien stemmen kan de algemene vergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot erelid benoemen;
 5. Waar in deze statuten wordt gesproken over leden of lid worden respectievelijk wordt daaronder begrepen ereleden c.q. erelid, tenzij het tegendeel blijkt;
 6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van alle leden zijn opgenomen.

Verplichtingen en sancties

Artikel 4

 1. de leden zijn verplicht:
 1. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven;
 2. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;
 3. de belangen van de vereniging, de KNVB en de voetbalsport in het algemeen niet te schaden;
 4. de overige verplichtingen, welke de vereniging of de KNVB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de vereniging of de KNVB voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.
 1. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toestemming van de algemene vergadering.

Artikel 5

 1. in het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad;
 2. tevens zal strafbaar worden zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB of van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.
 1. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen als bedoeld in het eerste lid, de volgende straffen op te leggen:
 1. berisping;
 2. schorsing;
 3. royement.
 1. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van zes maanden worden opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten worden ontzegd;
 2. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot royement zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Geldmiddelen

Artikel 6

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. contributie van de leden;
 2. bijdragen van begunstigers;
 3. ontvangsten uit wedstrijden;
 4. andere inkomsten en verkrijgingen.

Contributie

Artikel 7

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe worden ingedeeld in categorieën, die een verschillende bijdrage betalen;
 2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie;
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Kostenvergoedingen

Artikel 8

Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

Einde lidmaatschap

Artikel 9

 1. Het lidmaatschap eindigt:
 1. door de dood van het lid;
 2. door opzegging door het lid;
 3. door opzegging namens de vereniging;
 4. door royement, als bedoeld in artikel 5 lid 4.
 1. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de in de statuten vermelde vereisten te voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 3. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit ten zijnen opzichte uitsluiten;
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in de eerste volzin van lid 3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd;
 5. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Begunstigers

Artikel 10

 1. De vereniging kent naast leden ook begunstigers;
 2. Begunstigers zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde bijdrage te storten;
 3. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten en/of de reglementen zijn toegekend of opgelegd;
 4. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft;
 5. Opzegging namens de vereniging geschied door het bestuur.

Bestuur

Artikel 11

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, te weten een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Bestuursleden kunnen alleen zijn leden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
 1. ter vervulling van een vacature in het bestuur wordt door het bestuur een bindende voordracht opgemaakt.
 2. aan een voordracht als hiervoor onder sub a genoemd kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
 3. kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen ook gesteld worden door een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van negen stemmen.
  Indien aan de bindende voordracht het bindende karakter is ontnomen op de wijze als hiervoor onder sub b is aangegeven, zal er een stemming worden gehouden tussen de door het bestuur voorgedragen kandidaat en de kandida(a)t(en) welke door de leden is/zijn gesteld op de wijze als bepaald in artikel 17 lid 1.
 1. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur met inachtneming van het in lid 1 van dit artikel bepaalde in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan alle leden;
 2. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te verwijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden;
 3. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in;
 4. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
  Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn;
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
 1. door het eindigen van het lidmaatschap;
 2. door bedanken als bestuurslid, hetgeen schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden dient te geschieden.

Besluitvorming van het bestuur

Artikel 12

 1. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen.
  Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten dienen ten minste de helft van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig te zijn. Indien het vereiste aantal niet aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering belegd, welke niet binnen één week na de vorige mag plaats hebben, in welke vergadering, ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden, besluiten kunnen worden genomen omtrent de agendapunten van de vorige vergadering;
 2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits die schriftelijk en met algemene stemmen geschiedt;
 3. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel;
 4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming;
 5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen;
 6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden vastgesteld.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

Artikel 13

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging;
 2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of op open plaatsen aan de orde komt;
 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd;
 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als schuldenaar verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door de vereniging tegen derden een beroep worden gedaan;
 5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
 1. het sluiten van overeenkomsten tot het in eigendom verkrijgen, het vervreemden en het bezwaren van registergoederen;
 2. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en geven van onroerende zaken;
 3. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
 4. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
 5. het aangaan van dadingen;
 6. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
 7. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
 8. het aangaan van alle rechtshandelingen, welke een bedrag of waarde, vast te stellen door de algemene vergadering, te boven gaan.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd:
 1. hetzij door het bestuur;
 2. hetzij door de voorzitter;
 3. hetzij door twee andere bestuursleden.

Verenigingsjaar

Artikel 14

Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.

Rekening en verantwoording

Artikel 15

 1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten kunnen worden gekend;
 2. Het bestuur brengt – behoudens verlenging door de algemene vergadering – binnen zes  maanden na afloop van het verenigingsjaar op de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Bij gebreke daarvan kan, na afloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen;
 1. de algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende leden, welke allen geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
 2. de leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar;
 3. de kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 1. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven;
 2. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie;
 3. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge;
 4. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en tweede lid, tien jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 16

 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen;
 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden;
 3. De agenda van deze vergadering kan onder meer bevatten:
 1. vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;
 2. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
 3. vaststellen begroting;
 4. voorziening in eventuele vacatures;
 5. vaststelling contributie;
 6. vaststelling bedrag als bedoeld in artikel 13 lid 4 sub I;
 7. verkiezing leden van de kascommissie;
 8. rondvraag.
 1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt;
 2. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen.
  De bijeenroeping geschiedt:
 1. òf  door een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving;
 2. òf door een in het verenigingsblad te plaatsen oproep;
 3. òf  door plaatsing van een advertentie in een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, veelgelezen dag- of weekblad.

Zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

 1. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd os tot het uitbrengen van één/tiende gedeelde der stemmen in een vergadering

Toegang en besluitvorming algemene vergadering

Artikel 17

 1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. Leden tot achttien jaar brengen bij ieder stemming telkens één stem uit en leden van achttien jaar en ouder telkens drie stemmen;
 2. Ieder lid is bevoegd zijn stem casu quo stemmen te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid.
  Een lid kan slechts door één ander lid gemachtigd worden;
 3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen;
 4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenregister terwijl er melding wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene vergadering
 5. Stemming over zaken geschied mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter;
 6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen;
 7. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de personen die de meeste of zo nodig, de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
 8. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:
 1. blanco zijn;
 2. zijn ondertekend;
 3. onleesbaar zijn;
 4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 5. de naam bevatten van een persoon die niet herkiesbaar is;
 6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
 7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die bedoeld wordt.
 1. een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend;
 2. indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiede, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18

 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger,dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien òf is een vergadering bijeengeroepen ingevolge artikel 16 lid 6 der statuten, dan treedt als voorzitter op een lid, daartoe aangewezen door de vergadering;
 2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. Een uittreksel van de notulen worden in het cluborgaan gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 19

 1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen;
 2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste zeven dagen vóór de vergadering in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat artikel 2 lid 1 niet gewijzigd kan worden;
 4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan.

Iedere bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 20

 1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in de algemene vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is;
 2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene vergaderingen alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten;
 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn tot oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen;
 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur;
 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene vergadering aan te wijzen instelling welke zicht ten doel stelt de lichamelijke opvoeding van het Nederlandse volk te bevorderen;
 6. De slotrekening behoeft geen goedkeuring van de Commissie Amateurisme van de KNVB;
 7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

Huishoudelijk reglement

Artikel 21

 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen;
 2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering;
 3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten.

Deel deze pagina

Laatste nieuws

Hoofdsponsor

Co-sponsor

Subsponsoren

Overige sponsoren